Håper på bedre husleiemarked

16. juni, 2023

Forbrukerrådet er veldig fornøyd med at regjeringen nå har satt ned et utvalg som skal gå gjennom husleieloven.

– Forbrukerrådet har over lang tid tatt til orde for at det skal nedsettes et eget utvalg for å gå gjennom dagens husleielov. Mange forbrukere vil være avhengig av å leie bolig i årene som kommer. Og også leieboere trenger trygghet og stabilitet i sine leieforhold – mer enn dagens lov gir dem, sier direktør i Forbrukerrådet Inger Lise Blyverket.  

Forbrukerrådet la i april 2021 frem en rapport som dokumenterte hvordan leiemarkedet var preget av usikkerhet og lite stabilitet, og at alt for få leietakere opplevde at boligen deres var et hjem.  

– Denne rapporten ledet frem til kravet vårt om at husleieloven måtte gjennomgås for å sikre leietakerne mer trygghet og stabilitet. Vi er svært glade for at politikerne nå har lyttet til Forbrukerrådet, sier Blyverket.

Loven skal bli mer forbrukervennlig  

I Hurdalsplattformen skrev regjeringen at de ville “vurdere Husleieloven som forbrukerlov og sikre leietakere mer stabile leieforhold”. Husleielovutvalget ble bestemt opprettet i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2023. Da la Sosialistisk Venstreparti inn et forslag i budsjettavtalen med regjeringspartiene, som sikret flertall for å opprette et utvalg. 

– Det norske leiemarkedet er preget av at mange privatpersoner leier ut en del av boligen. Dette må loven fortsatt ta hensyn til. Men i et leieforhold er det leietaker som er forbruker og som skal ha størst beskyttelse, understreker Blyverket. Samtidig er det rom for å stille strengere krav til de som leier ut bolig profesjonelt, påpeker hun.  
 
– Forbrukerrådet er glad for at utvalgets mandat tar opp i seg mange viktige forbrukerhensyn, slik som blant annet hvordan botryggheten til leietakere kan styrkes. 

Husleielovutvalget ble i dag opprettet av Kommunal- og distriktsdepartementet. Utvalget skal levere sin første delrapport allerede 31. januar 2024, og sluttrapport 15. oktober 2024. 

Utvalget skal gå gjennom husleieloven med sikte på å foreslå endringer som styrker leiemarkedet og sikrer forbrukerne trygge og gode leieboliger. Forbrukerrådet er representert i utvalget med seniorrådgiver Hanne Beth Borge.

Bengt- Eigil Ruud.Foto

Bengt-Eigil Ruud

Kommunikasjonsrådgiver – forbrukerrettigheter, bolig og dagligvare

Pressebilder av

Inger Lise Blyverket

Abonner på vårt nyhetsvarsel

Relaterte saker