Siste nytt

Stortinget utbedrer rustent regelverk for taxi

28. juni, 2019

Tirsdag 4. juni gjorde Stortinget et vedtak som vil gi deg en bedre opplevelse når du sitter i baksetet på en taxi. Taximarkedet har hatt utdatert regelverk å forholde seg til, og det har gått ut over tilbudet til forbrukerne, og kvaliteten på tjenesten.

Merk: Denne kronikken har vært publisert i Dagbladet.

På sykkelveien har elsykler, selvbalanserende kjøretøy og elektriske sparkesykler dukket opp de siste årene. På veien har flere biler nå fått autopiloter, og selvkjørende busser prøves ut i flere områder av landet. Forbrukerne prøver interessert de nye løsningene ut. Noen brer om seg, andre gjør det ikke.

Delingsøkonomien har åpnet for at dyre gjenstander, som for eksempel biler, kan brukes større deler av tiden. Hvis flere husstander deler den samme bilen, vil det være behov for langt færre biler. Gjennom Nabobil og GoMore kan du i dag leie andre privatpersoners biler, for en rimelig penge. Det har gitt en stor tilgang på biler du kan leie, og bilene befinner seg ofte nært der du selv bor. Eier du selv en bil – kan du få inntekter til vedlikehold og service på bilen gjennom å leie den ut når du ikke trenger den selv.

Utviklingen er rask. Regelverk som ble utformet flere tiår før disse nye ideene dukket opp, kan stå i veien for at nye produkter og tjenester kan komme på markedet. Politikere kan ikke lede an i denne raske utviklingen, men de kan bidra med å tilrettelegge for at disse innovative tjenestene kommer oss forbrukere til gode.

Misfornøyde forbrukere i taximarkedet

Taxibransjen i Norge har grovt sett hatt dagens organisering siden hestedrosjenes tid. Løyve til å kjøre taxi har blitt tildelt enkelte personer, løyvehaverne, og de har beholdt dette godet livet ut. Forbrukerrådet har testet dette markedet i flere tiår, og gjennomgående har norske forbrukere vendt tommelen ned til taximarkedet. Bransjen har rangert nederst av alle bransjer i SIFOs Forbrukertilfredshetsundersøkelser. Prisene har vokst raskere enn i de fleste bransjer. I tillegg føler mange seg utrygge når de tar taxi.

Etter mange negative konklusjoner, utredet Forbrukerrådet hvordan dette markedet var organisert i andre land, og fremmet en del forslag til endringer. Delingsøkonomiutvalget, som regjeringen nedsatte for å se på hvordan regelverk burde tilpasses nye markedsmodeller, foreslo også mange endringer blant annet i taxibransjen.

Taxi.Foto

Endringer til forbrukers beste kommer

Stortinget vedtak om nytt regelverk i taxinæringen gjør at viktige etableringshindre som driveplikten og behovsprøvingen fjernes. Det gjør at flere selskaper enn i dag kan tilby denne typen tjenester, og at flere kan kjøre taxi fordi det ikke lenger må være en fulltidsjobb.

Forbrukerrådet har pekt på at taxibransjen har svært ulike utfordringer i byene og i distriktene. I byene har en fallende etterspørsel blitt møtt av økte priser i taximarkedet. I et vanlig marked, ville nyetablerere utfordret dette prisregimet. Men med dagens regler, der nye tilbydere ikke slipper inn i taximarkedet, har løyvehaverne kunnet holde på sine høye priser. I Sverige førte en deregulering av taximarkedet til mangel på taxier i distriktene. Når reglene for bransjen nå endres, er det viktig å sikre at tilbudet blir godt i hele landet. Vi mener Stortingets vedtak om ulikt regelverk i byene og distriktene ivaretar dette på en god måte.

Tryggere forbrukere

Som passasjer sitter du ofte alene i bilen med en taxisjåfør. Dette gir en sårbarhet i situasjonen som stiller særlige krav til sjåføren. Våre undersøkelser har vist at en av fire kvinner har følt seg utrygge i taxi, og at over halvparten av befolkningen har hatt negative opplevelser med en taxisjåfør. Hvis en kunde opplever noe ubehagelig på en taxitur, må det få konsekvenser. I dagens system fratas løyver så godt som aldri, og sjåførene fratas sjelden kjøreseddelen. Nå blir det et krav om at taxiturer skal loggføres, og at loggen skal oppbevares i 60 dager. Dette er viktig for at politi eller klageorganer skal kunne behandle slike hendelser i fremtiden.

Nye verktøy i fremtidens taximarked

Det nye regelverket åpner for at flere kan kjøre taxi i byene. Det må tilrettelegges for at digitale løsninger erstatter et dyrt taksameter. Sånn kan også vi som kunder få vite hvem som kjører bilen, og bilturen kan spores. Dagens taxisentraler kan erstattes av ulike formidlere av transporttjenester. De som formidler kjøreturen, bør også ha det reelle ansvaret overfor kunden for kvaliteten på tjenesten. Dette gir noen å klage til når sjåføren ikke kan veien, er uhøflig eller kjører omveier, og noen å stille krav til om tilrettelegging for rullestolbrukere og andre med særlige behov.

Vi er glade for at endringer i regelverket for taxibransjen er vedtatt. Mange nye former for transport tilbys forbrukerne i disse dager, og vi tror delingsøkonomien og teknologien vil bidra til mange flere de kommende årene. Deling av biler og transporttjenester, kan lette reisehverdagen til mange. Forbrukerne har lenge vært misfornøyde med dette markedet. Vi håper det nye regelverket vil skape forbedringer, og bidrar gjerne med forbrukerens stemme når endringene skal evalueres.

Inger Lise Blyverket.foto

Inger Lise Blyverket

Forbrukerdirektør

Abonner på vårt nyhetsvarsel