Angrar du på eit kjøp?

Når du handlar i ein vanleg butikk, er du prisgitt byttereglane til butikken. Du har berre angrerett når du handlar utanfor fast utsalsstad, slik som over internett og ved dørsal.

Når kan eg bruke angreretten?

Avheng av kor du har handla

Du har angrerett når:

  • kjøpet har blitt gjort over internett eller via telefon (og næringsdrivande har lagt opp til at salet skal skje på den måten).
  • kjøpet gjekk føre seg heime, på gata eller stand – og du handla for over 300 kroner

Angreretten gjeld i EØS-landa. Du kan opne emballasjen og undersøkje vara. Dersom du gjer for omfattande undersøkingar, eller vara blir skadd, kan du risikere at du ikkje får tilbake heile beløpet.

Viss angreretten ikkje gjeld, så kan det likevel vera at butikken gir deg høve til å angra eller returnera det du har kjøpt. Viss produktet eller tenesta ikkje fungerer som det skal, så er det ofte mogleg å klaga uansett. Sjå meir nedanfor.

Unnatak frå angreretten

eller

  • ferske varar som mat og blomster
  • ting det er umogeleg å returnere, som fyringsolje eller jord spredd ut over ein hage
  • hotellovernattingar, framsyningar og konsertar
  • forsegla medie- og intimprodukt dersom du har opna det

Bytterett, ope kjøp og klagemoglegheit

Byterett

Dei fleste butikkar lèt deg få byte det du har kjøpt så sant det er ubrukt og utan skade. Dette er ingen lovbestemt rett, men er så vanleg at du kan rekne med å få byte. Ta vare på kvitteringa eller bytelappen, og hold fristen som står på den. Det er opp til butikken å setje vilkåra. Det kan vere at du ikkje kan byte i samanheng med sal. Hygieniske artiklar er som regel unnateke.

Du kan ikkje krevje å få pengane tilbake, men oftast kan du få ein tilgodelapp du kan handle for ein annan gong. Den kan du bruke i tre år, dersom det ikkje står noko anna.

OBS! Sjekk om du kan klage

Dersom du meiner det er ein feil ved det du har kjøpt, kan du klage, utan omsyn til om det du har kjøpt er omfatta av angrerett eller bytegaranti.

Les meir om kva du kan krevje og korleis du går fram for å klage

Kva gjer eg når eg vil angre?

Sei frå innan fristen

Det er lurt å skrive ein e-post til seljaren om at du vil angre, og legg gjerne ved skjemaet han skal ha sendt deg. Du har to veker på deg til å melde frå, og nedteljinga begynner når du har fått vara og all informasjon, eller dagen etter at du avtalte å kjøpe ei teneste. Dersom du då ikkje har motteke eit ferdig utfylt angrerettskjema, blir fristen utvida til inntil tolv månader. Har du kjøpt livsforsikring eller ein individuell pensjonsavtale, er fristen 30 dagar.

Returner i tide

Send eller lever vara til seljaren innan 14 dagar etter at du melde frå at du angra deg.

OBS! Du er ansvarleg for trygg retur. Pakk vara godt, og ta vare på kvittering for frakt.

Kven betaler returen?

Seljaren kan ikkje ta noko gebyr for at du angrar. Du har krav på å få tilbake alle kronene du har betalt, men det er du som må betale returen så sant du fekk melding om det på førehand, eller de ikkje har avtalt noko anna. Dersom det er ei vare som ikkje kan sendast i posten, skal du heller ikkje betale dersom du har fått den levert heime hos deg, der du også har gjort avtalen.

Kan eg angre når tenesta alt er i gong?

Seljaren kan krevje betalt for det du har rokke å ta imot

De kan avtale at seljaren begynner å levere ei teneste, for eksempel eit mobilabonnement, før angrefristen har gått ut. Dersom du heilt klart har bede om det, kan seljaren krevje betalt for det du har rokke å ta imot, dersom du angrar.

OBS! Dersom du har handla på avbetaling, bør du melde frå til finansinstitusjonen om at du har angra deg.