Når håndverkeren er forsinket med arbeidet

Er ikke håndverkeren ferdig med arbeidet som lovet? Her finner du informasjon om hva du kan kreve, og hvordan du går frem for å klage.

Hvordan avgjør man om arbeidet er forsinket ?

For å kunne konstatere om det foreligger en forsinkelse når du benytter håndverker ved oppussing, er det viktig at det er avtalt klare frister for ferdigstillelse av arbeidet. Hvis det ikke er avtalt når arbeidet skal være utført, er det også vanskeligere å stille krav til ferdigstillelsen.

Hva kan jeg kreve når håndverkeren er forsinket med arbeidet?

Håndverkertjenesteloven gir deg rettigheter dersom håndverkeren er forsinket med arbeidet.

1. Holde tilbake penger

Ved forsinkelser kan du holde tilbake så mye av betalingen at det sikrer kravene dine som følge av forsinkelsen.

2. Fastholde avtalen og kreve at arbeidet blir utført

Ved forsinkelser kan du fastholde avtalen, og kreve at tjenesteyteren gjør som avtalt. Hvis dette påfører håndverkeren urimelige kostnader eller ulemper, kan du likevel ikke kreve det.

3. Kreve dagmulkt

Dagmulkt er en standardisert erstatning for ekstrautgifter og ulemper du utsettes for ved forsinkelse, noe som innebærer at du slipper å dokumentere det faktiske økonomiske tapet.

Størrelsen på dagmulkten i standardkontraktene er 200 kr per dag for små oppdrag (samlet vederlag under 2 G), og 2 promille for større oppdrag (over 2 G). I disse kontraktene er maksgrensen 10 % av vederlaget i små oppdrag, mens det er maks 50 dager i store oppdrag.

I renoverings- og oppussingsoppdrag følger ikke krav om dagmulkt av loven, så det må avtales på forhånd for at du skal kunne fremme slike krav.

4. Kreve erstatning for økonomisk tap

Du kan kreve erstatning for økonomiske tap som følge av forsinkelsen. Erstatning kan kreves i tillegg til retting, prisavslag og heving. Hvis det for eksempel er avtalt at oppussingen av din leilighet skal skje mens du er på ferie, og du kommer hjem til en ikke ferdig oppusset og ubeboelig leilighet, kan du kreve erstattet nødvendige utlegg til midlertidig bosted.

Kan jeg si opp avtalen?

Du kan heve hele avtalen dersom forsinkelsen er av vesentlig betydning. Samtidig er det viktig å få med seg at det skal svært mye til før en forsinkelse gir deg rett til å heve avtalen. Er det for eksempel avtalt dagmulkt, vil dette kompensere for forsinkelsen.

Hva kan håndverkeren kreve hvis avtalen blir sagt opp?

Ved heving kan håndverkeren kreve å få tilbake materialer, dersom ikke dette er til større ulempe for deg. For det som ikke kan tilbakeleveres, kan håndverkeren kreve et vederlag tilsvarende verdien dette har for deg.

Dersom avtalen for resten av arbeidet blir hevet, kan håndverkeren kreve full betaling, minus hva det vil koste å få utført den delen som står igjen.

Hvordan går jeg frem for å klage hvis håndverkeren er forsinket med arbeidet?

1.Klag først til håndverkeren

Hvis du ønsker å klage, må du først ta saken opp med håndverkeren. Benytt gjerne Forbrukerrådets ferdige klagebrev.

2. Ta saken til mekling

 Hvis du ikke blir enig med håndverkeren, kan du ta saken inn til Forbrukertilsynet.