Misfornøyd med håndverkeren?

Er du ikke fornøyd med resultatet? Fortvil ikke, det er fem års klagefrist på håndverkerarbeid utført på hus og hytter.

Hva kan jeg klage på?

Hvis resultatet ikke blir som avtalt

Når du har fått utført et renoveringsoppdrag, er hovedregelen at du kan klage dersom resultatet ikke blir som avtalt (håndverkertjenesteloven). Derfor er det viktig at dere har en tydelig og god avtale. I tillegg kan du forvente at det gjøres fagmessig arbeid, det vil si at arbeidet holder normal håndverksmessig standard. Du kan forvente at håndverkeren ivaretar dine interesser med tilbørlig omsorg, og blant annet fraråder arbeid hvis han antar at prisen ikke står i rimelig forhold til det du oppnår.

Dersom det er nødvendig med tilleggsarbeid som det er praktisk å utføre sammen med resten av oppdraget, skal håndverkeren gi deg beskjed. Dersom resultatet av arbeidet ikke blir i tråd med slike forventninger, og dette ikke skyldes forhold på din side, vil du ha grunnlag for å klage.

Hvor lenge etter kan jeg klage på jobben som er gjort?

Fem års klagefrist

Det er fem års reklamasjonsrett på arbeidet utført på fast eiendom, slik som hus og hytter. Det vil si at du kan klage på feil og mangler inntil fem år etter at arbeidet er avsluttet.

Klag så raskt som mulig

Hvis du mener det arbeidet som er gjort ikke holder mål, må du klage (reklamere) så raskt som mulig til håndverkeren. Hvis du gir beskjed for sent, kan du i verste fall miste retten til å klage.

Hva gjør jeg hvis arbeidet ikke er tilfredsstillende utført?

Holde tilbake betaling

Du kan holde tilbake så mye det vil koste å få utbedret feilen eller mangelen.

Retting

Håndverkeren har både en rett og en plikt til å rette feilen. Dette skal skje innen rimelig tid og uten vesentlig ulempe for deg. Rettingen skal skje for håndverkerens regning.

Prisavslag

Du kan bare kreve prisavslag dersom håndverkeren ikke kan eller vil rette feilen eller mangelen. Prisavslaget skal tilsvare kostnadene ved å få mangelen rettet. Det er ikke mulig å kreve prisavslag for tort og svie. Dersom prisen på å rette feilen eller mangelen blir urimelig i forhold til den nytten du vil få, skal prisavslaget settes til forskjellen mellom den avtalte tjenesten og mangelfull tjeneste.

Si opp avtalen

Hvis feilen gjør at du ikke får noen nytte av jobben som er utført, kan du kreve å heve avtalen, og håndverkeren har ikke krav på betaling. Håndverkeren kan kreve å få tilbake materialer, dersom ikke dette er til større ulempe for deg. For det som ikke kan tilbakeleveres, kan håndverkeren kreve et vederlag tilsvarende verdien dette har for deg. Dersom avtalen for resten av arbeidet blir hevet, kan håndverkeren kreve full betaling, minus hva det vil koste å få utført den delen som står igjen.

Erstatning

Du kan kreve erstatning for økonomisk tap som følge av mangelen. Erstatning kan kreves i tillegg til retting, prisavslag og heving.  

Foreldelse av krav

Foreldelsesfristen er tre år

Selv om du har reklamert innen rimelig tid og innenfor femårsfristen, kan ditt krav mot håndverkeren foreldes. Foreldelsesfristen er tre år. Selv om du reklamerer straks og innenfor den femårige reklamasjonsfristen, foreldes kravet ditt hvis det går tre år uten at utbedringen skjer. Fristen løper fra arbeidet er ferdigstilt, men du får en tilleggsfrist på ett år om du ikke oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

Hvis entreprenøren lover å utbedre mangelen uten å gjøre noe, må du avbryte foreldelsesfristen ved å gå til domstolen. Du kan også avbryte foreldelsesfristen ved å klage skriftlig til Forbrukertilsynet.

Hvordan går jeg frem for å klage?

1. Klag til håndverkeren

Når du har en klage, må du først reklamere skriftlig til håndverkeren. Det er en forutsetning for å gå videre med saken. Benytt gjerne Forbrukerrådets standard klagebrev.

2. Ta saken til mekling

Hvis du får skriftlig avslag fra håndverkeren eller ikke noe svar i det hele tatt, kan du ta saken inn til Forbrukertilsynet.