Bruk gjerne Forbrukerrådets husleiekontrakt når du skal leie eller leie ut bolig. Hvis du bor i kollektiv er det viktig at alle skriver under kontrakten.

Skriv kontrakt

Med Forbrukerrådets husleiekontrakt er du sikret at leieforholdet reguleres etter reglene i husleieloven.

Husleiekontrakt

En leiekontrakt bør alltid inneholde:

  • husleiens størrelse
  • om det skal være depositum
  • eventuell tilleggsbetaling for strøm og vann
  • hvilke rom leieforholdet omfatter
  • oppsigelsesfrist

En muntlig avtale er like bindende som en skriftlig, men hvis en av partene i et leieforhold krever det, skal det alltid settes opp en skriftlig kontrakt.

OBS! Ikke betal eller skriv kontrakt før du har sett boligen.

I kollektiv: Få alle til å skrive under kontrakten

Hvis det bare står ett navn på kontrakten, vil denne være ansvarlig alene. Derfor bør hver og en i kollektivet skrive under kontrakten med huseieren. Men de som skriver under er solidarisk ansvarlige, det vil si at huseieren kan velge hvem han vil fremme krav mot hvis noen f.eks. ikke betaler husleia. Dersom hver enkelt kun skal være ansvarlig for sin del, må dette komme tydelig fram i kontrakten.

Alternativet til én felles kontrakt er at hver enkelt leietaker i kollektivet inngår sin individuelle avtale med utleier. 

Dokumenter eventuelle skader på boligen ved innflytting

Ved overtakelsen av boligen bør du og utleier gå gjennom boligen med sikte på å få avdekket hvilken stand boligen befinner seg i. Er boligen ryddet og rengjort, er det sprukne vinduer eller lekkasje fra kjøkkenkran? Fungerer varmeovnene?

Merknader om dette bør nedtegnes skriftlig. Hvis boligen leies ut helt eller delvis møblert og hvitevarer og kjøkkenutstyr følger med, er det lurt å sette opp en inventarliste. Tilstanden på inventaret bør beskrives eller dokumenteres med bilder.

For leietaker er gjennomgangen viktig for å hindre at utleier kommer med krav for dekning av skader som var på husrommet allerede ved innflytting.

Bruk gjerne Forbrukerrådets skjema ved overtakelse av bolig og inventarliste.

Opprett depositumskonto

Depositumet skal settes på en særskilt bankkonto i leietakers navn. Verken du eller utleier skal kunne ta ut penger fra kontoen på egen hånd.

Vær oppmerksom på at avtale om depositum må inngås samtidig med inngåelsen av selve leieavtalen. Utleier kan ikke etter at leieavtalen er inngått, forlange at du betaler inn depositum.