Sjekkliste før du leier bolig

Bruk gjerne Forbrukerrådets husleiekontrakt når du skal leie eller leie ut bolig. Hvis du bor i kollektiv er det viktig at alle skriver under kontrakten.

Skriv kontrakt

Med Forbrukerrådets husleiekontrakt er du sikret at leieforholdet reguleres etter reglene i husleieloven.

En leiekontrakt bør alltid inneholde:

  • husleiens størrelse
  • om det skal være depositum
  • eventuell tilleggsbetaling for strøm og vann
  • hvilke rom leieforholdet omfatter
  • oppsigelsesfrist

I kollektiv: Få alle til å skrive under kontrakten

Hvis det bare står ett navn på kontrakten, vil denne være ansvarlig alene. Derfor bør hver og en i kollektivet skrive under kontrakten med huseieren. Men de som skriver under er solidarisk ansvarlige, det vil si at huseieren kan velge hvem han vil fremme krav mot hvis noen f.eks. ikke betaler husleia. Dersom hver enkelt kun skal være ansvarlig for sin del, må dette komme tydelig fram i kontrakten.

Alternativet til én felles kontrakt er at hver enkelt leietaker i kollektivet inngår sin individuelle avtale med utleier. 

Opprett depositumskonto

Depositumet skal settes på en særskilt bankkonto i leietakers navn. Verken du eller utleier skal kunne ta ut penger fra kontoen på egen hånd.

Vær oppmerksom på at avtale om depositum må inngås samtidig med inngåelsen av selve leieavtalen. Utleier kan ikke etter at leieavtalen er inngått, forlange at du betaler inn depositum.