Forside > Økonomi og betaling > Forsikring > Misnøgd med forsikringa?

Misnøgd med forsikringa?


Er du misnøgd med forsikringsoppgjeret, eller blir du nekta forsikring? Her finn du ut korleis du kan klage.

Kan forsikringsselskapa nekte meg forsikring?

Spørsmål
Nei

Forsikringar er i stor grad naudsynlege gode som flest mogeleg bør få tilgang til. Terskelen for å nekte deg naudsynlege forsikringar som villaforsikring, bilforsikring og uføreforsikringar, er derfor lagde høgt, og selskapet må alltid ha sakleg grunn for å nekte deg.

Det er ulovleg for selskapa å bruke betalingsmerknader for å nekte deg forsikring eller be om helseopplysingar som ligg meir enn 10 år tilbake i tid.

Selskapa kan krevje forsikringa betalt på førehand eller setje høgare pris for forsikringa. Om det blir tilbode forsikring til særleg høg premie, må selskapet grunngi dette. Forsikringsnekting skal alltid grunngjevast skriftleg.

Dersom selskapet nektar deg forsikring, og du meiner grunnlaget er usakleg, kan du klage saka inn for Finansklagenemnda. Du kan òg kontakte nemnda på førehand, dersom du har spørsmål knytt til klaga.

 

Korleis går eg fram for å klage på forsikringa?

Spørsmål
Nei

1. Klag til selskapet

Dersom du er ueinig i forsikringsoppgjeret eller andre forhold knytt til forsikringa, må du fyrst ta dette opp med selskapet. Bruk gjerne Forbrukarrådets standard klagebrev.

Klagebrev til seljar

 

2. Klag til Finansklagenemnda

Dersom du og forsikringsselskapet ikkje blir samde, kan du klage saka vidare til Finansklagenemnda.

Finansklagenemnda behandlar blant anna tvistar knytt til skade- og innbuforsikring. Fråsegnene til nemnda er rådgivande, men blir  i all hovudsak følgde av selskapa. Dersom selskapet ikkje vil følgje fråsegnene frå nemnda, skal selskapet dekkje sakskostnadene dine i ei eventuell rettssak.