Elementer satt sammen til en komposisjon.Illustrasjon

Satsningsområder

Last ned hele årsrapporten (PDF)

Økonomisk sårbarhet

Komposisjon som illustrerer økonomi.Illustrasjon

Dyrtid

På Forbrukerkonferansen 26. september lanserte Forbrukerrådet, sammen med forbruksforskningsinstituttet SIFO, en rapport om forbrukernes økonomiske trygghet. Rapporten viser at husholdninger har fått svekket økonomisk trygghet gjennom dyrtiden, og at det er de mest sårbare som rammes hardest. Mange forbrukere står overfor vanskelige valg for å kunne betale for nødvendigheter som mat og strøm.

Bank- og rentemarkedet i utakt

For å utfordre bankmarkedet har vi kartlagt hvor lang tid bankene bruker på å heve henholdsvis innskuddsrenta og utlånsrenta. Bankene bruker åtte ganger så lang tid på å øke renta på innskudd som på lån. Overskuddene bankene får på høye utlånsrenter og lave innskuddsrenter, gir underskudd i husholdningsbudsjettene til mange familier i Norge. Vi har oppfordret forbrukerne til å sjekke rentebetingelsene de får av banken sin, og tatt til orde for at det bør bli enklere å bytte bank.

Utenforskap

I året som har gått har vi dokumentert hvordan mange forbrukere ikke får tilgang til viktige varer og tjenester. Mange tusen nordmenn møter stengte dører til helt sentrale varer og tjenester fra både kommersiell og offentlig sektor fordi de mangler nødvendig nettilgang, maskin- eller programvare. Omtrent 200 000 personer har ikke BankID, og cirka like mange mangler smarttelefon. I tillegg er det en betydelig gruppe som av ulike årsaker ikke benytter seg av teknologien selv om de har tilgang til den.

Et krevende strømmarked

Fremtidens strømmarked vil kreve mer av norske forbrukere. I vår årlige strømundersøkelse kommer det frem at mange forbrukere ikke vet hvilken avtale de har, og at de tror det er fare for å bli lurt når de kjøper strøm. Forbrukerrådet har deltatt aktivt i høringer og i samfunnsdebatten om hvordan strømmarkedet kan reguleres ytterligere for å heve forbrukerbeskyttelsen.

Trygghet for leietakere

Forbrukere som leier bolig, mangler bostabilitet, frihet, privatliv og rett til å skape et eget hjem. Forbrukerrådet har derfor i lang tid arbeidet for å få husleieloven omgjort til en forbrukerlov. Med det mener vi at loven i større grad skal se på leietakeren som en forbruker, med videre rettigheter og bedre beskyttelse. Vi har krevd at det settes ned et eget lovutvalg, og det har vi fått gjennomslag for.

I juni oppnevnte regjeringen et utvalg som blant annet skal gå gjennom husleieloven. Utvalget skal vurdere og foreslå endringer som styrker leietakeres rettigheter og sikrer grunnleggende botrygghet. Dette vil gjøre at loven er tilpasset dagens situasjon i leiemarkedet. Forbrukerrådet er representert i utvalget.

Digital sårbarhet

Komposisjon som illustrerer digital sårbarhet.Illustrasjon

Klager inn Meta

Forbrukerrådet og 18 europeiske forbrukerorganisasjoner klagde i 2023 Meta inn til nettverket av europeiske forbrukertilsyn (CPC) for urimelig handelspraksis. Meta tvinger brukere av tjenester som Facebook og Instagram til å ta valget mellom å tillate bruk av personopplysninger i markedsføring eller å betale for å slippe annonser. Vi forventer at myndighetene klart og tydelig fastslår at grunnleggende rettigheter verken er til salgs eller er noe selskapene kan velge om de vil forholde seg til.

Generativ KI setter grunnleggende rettigheter på spill

Antallet tjenester som er drevet av kunstig intelligens, har eksplodert i 2023. I juni lanserte Forbrukerrådet en omfattende rapport med anbefalinger og krav for å sikre at rettighetene våre blir ivaretatt. Rapporten fikk mye oppmerksomhet og har blant annet blitt presentert for myndigheter i både Norge, Danmark og EU. Mange av utfordringene KI fører med seg, er omfattet av eksisterende lover. Myndighetene må se til at disse lovene håndheves effektivt og til forbrukernes beste. I tillegg må det sikres at utviklingen og bruken av generativ KI er trygg, pålitelig og rettferdig.

Personvernpris til Finn Myrstad

Fagdirektør Finn Myrstad i Forbrukerrådet ble tildelt Mozilla Rise 25 Award. Prisen gis til personer som bidrar til et mer etisk, ansvarlig og inkluderende internett. Myrstad fikk prisen på bakgrunn av arbeid som er gjort knyttet til personvern, manipulerende design og sikkerhet i internett-tilkoblede produkter, og som blant annet har ført til strengere regulering av overvåkningsbasert markedsføring. Prisen er en flott anerkjennelse av det arbeidet Forbrukerrådet har lagt ned for å sikre forbrukervernet i en tid da digitaliseringen blir stadig mer altomfattende.

Bærekraft

Symbol av en spire i firkant.Illustrasjon

Sirkulære forbrukerrettigheter for leie

Forbrukerrådet har i 2023 undersøkt avtalevilkårene i markedet for utleie av verktøy, sportsutstyr, klær, tilhengere og bil. 23 av 30 aktører får strykkarakter, mens bare én får full score. Det forbrukerfiendtlige markedet gjør at Forbrukerrådet krever en ny lov som gir forbrukere lovpålagt vern mot urimelige avtalevilkår hos leieaktører. Et bedre forbrukervern i markedet for leie av ting er helt nødvendig for at flere skal velge å leie fremfor å eie.

Produkttester for å styrke forbrukermakten

Vi har publisert 15 populære produkttester i løpet av året, og felles for alle testene er at bærekraft er sentralt. Målet er å opplyse forbrukere om gode kjøp – for både kloden og lommeboka. Blant våre mest populære tester i året som har gått, er tannkrem-testen, solkrem-testen og testene av ansiktskremer, maskinoppvaskmidler og stavmiksere. I tillegg til skadelig innhold vurderer vi bærekraftsaspekter som kvalitet, holdbarhet, energiforbruk og sunnhet i testene våre.

Et tilgjengelig klagetilbud

Forbrukere som ikke får gjennomslag for en klagesak hos en næringsdrivende, kan henvende seg til Forbrukertilsynets meklingstilbud. Om mekling ikke fører til en løsning, kan saken bringes inn for Forbrukerklageutvalget for rettskraftig avgjørelse. Tilbudet er en viktig del av forbrukerbeskyttelsen i Norge. Forbrukerrådet har engasjert seg mot Barne- og familiedepartementets forslag om å innføre gebyr og verdigrenser i dette klagesystemet. Dersom klageretten svekkes for produkter under spesifikke verdigrenser, kan det over tid påvirke produktkvaliteten.