Når flyet er overbooket

Flyselskapet har rett til å nekte deg å bli med på grunn av overbooking, men ikke uten at du får økonomisk kompensasjon og assistanse.

Dine flyrettigheter på 1-2-3

Benytt vår flykalkulator for å enkelt regne ut hva du har krav på dersom flyet blir forsinket eller innstilt. Legg inn hvor du skal, hvor lenge du har ventet og se rettighetene dine. Legg inn hvor du skal, hvor lenge du har ventet, og se rettighetene dine. Du kan også lese om rettighetene dine nedenfor, og få informasjon om hvordan du går frem for å klage.

Kan flyselskapet nekte deg å bli med når du har billett?

Flyselskapet har rett til å nekte deg å bli med flyet på grunn av overbooking, men ikke uten at du blir tilbudt økonomisk kompensasjon og assistanse fra selskapet. Ved overbooking skal flyselskapet først spørre om det er noen som, mot kompensasjon, frivillig vil gi fra seg sin plass. Den frivillige har deretter, i tillegg til avtalt kompensasjon, rett til ombooking og/eller tilbakebetaling. Dersom det ikke melder seg noen frivillige, kan en av passasjerene nektes ombordstigning mot sin vilje.

Hva kan du kreve hvis du ikke kommer med flyet?

Hvis du nektes ombordstigning og velger ombooking, har du rett til mat/drikke som står i rimelig forhold til ventetiden frem til du får reist. Blir det nødvendig for deg å overnatte for å vente på flygningen din skal flyselskapet betale for hotelloppholdet ditt.

Du kan i tillegg ha krav på standardkompensasjon

Du kan i tillegg ha krav på en økonomisk kompensasjon etter standardiserte satser. Denne kompensasjonen har du krav på uavhengig av om du har lidd noe økonomisk tap, og den skal utbetales umiddelbart ved henvendelse til flyselskapet.

Så mye kan du kreve i standardkompensasjon:

  • 250 euro for alle flygninger opptil 1500 km
  • 400 euro for alle flygninger innenfor EØS på mer enn 1500 km, og for alle øvrige flyvninger på mellom 1500 og 3500 km
  • 600 euro for alle øvrige flygninger

Kompensasjonen reduseres med 50 prosent når du tilbys plass på en annen flygning til bestemmelsesstedet, og ankomsttiden ikke overstiger den opprinnelige flygningen som var bestilt med mer enn:

  • 2 timer ved flygning opptil 1500 km
  • 3 timer ved flygning innenfor EØS på mer enn 1500 km og for alle øvrige flygninger på mellom 1500 og 3500 km
  • 4 timer for alle øvrige flygninger

Har du lidd økonomisk tap?

Har du hatt dokumentert økonomisk tap som er større enn den standardiserte kompensasjonen, kan du også kreve erstatning for dette. Dette forutsetter at årsaken til overbookingen ligger innenfor flyselskapets kontroll. I tillegg må det påførte økonomiske tapet være en sannsynlig følge av overbookingen.

Dette gjelder som hovedregel ikke dersom du frivillig har gitt avkall på plassen din. Da er det den avtalte kompensasjon mellom deg og flyselskapet som utgjør den endelige erstatningen.

Eksempel:

Eksempler på tap du kan kreve dekket er hotellopphold, leiebil eller togbilletter du har kjøpt, men som du ikke får benyttet på grunn av at flyvningen din blir forsinket eller innstilt.

Hvordan går du frem for å klage?

1. Klag til flyselskapet eller reisebyrå

Ta kontakt med flyselskapet/reisebyrået. Rett til forpleining gjelder mens du venter på flyet. Ønsker du å klage i ettertid, må du sende inn en begrunnet klage til flyselskapet/reisebyrået eller lufthavnen så snart som mulig. Legg ved nødvendig dokumentasjon. Klageskjema til flyselskapene finner du her:

Dersom du har bestilt flybilletten gjennom et reisebyrå, kan du klage til reisebyrået eller direkte til flyselskapet. Enkelte reisebyråer opererer imidlertid kun som ren formidler mellom kunden og flyselskapet og tar forbehold om reklamasjonsansvar. Skal slike forbehold være gyldige, må de klart og tydelig være opplyst om før avtalen blir inngått.

Et reisebyrå kan i utgangspunktet ikke fraskrive seg ansvar for egne feil. Det er allikevel viktig å være klar over at reisebyrået kan være ansvarlig for forhold som flyselskapet ikke har herredømme over. Hvis for eksempel reisebyrået har gitt feilaktige opplysninger som ikke stammer fra flyselskapet. Reisebyrået kan også ha avtalevilkår som stiller deg bedre enn hva flyselskapets standardvilkår gjør.

2. Klage saken inn til Transportklagenemnda

Dersom du ikke får gjennomslag for din klage til flyselskapet/reisebyrå, kan saken sendes til Transportklagenemnda. Nemnda behandler alle typer klager i forbindelse med flyreisen.

Alle flyselskap som driver rutegående passasjertransport, og som flyr i, til eller fra Norge, er underlagt Transportklagenemnda. Det samme gjelder foretak som driver landingsplass i medhold av luftfartsloven, reisebyråer, pakkereisearrangører, og andre foretak som har forpliktelser i medhold av lov, forskrift eller avtale.