Forside > Kontrakter > Husleigekontrakt

KONTRAKT

Husleigekontrakt

Nynorsk
Dette er Forbrukarrådet sin standardkontrakt for leige av bustad. Det skal skrivast leigekontrakt dersom ein av partane krev det.

Denne leigekontrakten regulerer saman med husleigelova leigaren og utleigaren sine rettar og plikter i leigeforholdet. Det kan ikkje avtalast eller gjerast gjeldande vilkår som er mindre gunstige for leigetakaren enn det som følgjer av husleigelova.

Forbrukarrådet tilrår at kontrakten blir fylt ut elektronisk av partane i fellesskap.

Dersom du/de opprettar brukar på Min Side, kan skjemaet lagrast og redigerast. Skjemaet kan lagrast og redigerast på Min Side i maksimalt eitt år. Du finn innlogging til Min Side øvst til høgre når du opnar det elektroniske skjemaet.

Forbrukarrådet sin elektroniske husleigekontrakt

Etter utfylling lastar du/de ned ein pdf av kontrakten, som blir skriven ut i aktuell mengd kopiar og blir signert av begge/alle partar. Forbrukarrådet oppmodar partane til å lese gjennom heile avtalen før avtalen blir underskriven.

Alternativt kan du skrive ut kontrakten og fylle han ut på papir (sjå lenkje til høgre på sida).