Forside > Kontrakter > Husleigekontrakt

KONTRAKT

Husleigekontrakt

Nynorsk
Dette er Forbrukarrådet sin standardkontrakt for leige av bustad. Det skal skrivast leigekontrakt dersom ein av partane krev det.

Denne leigekontrakten regulerer saman med husleigelova leigaren og utleigaren sine rettar og plikter i leigeforholdet. Det kan ikkje avtalast eller gjerast gjeldande vilkår som er mindre gunstige for leigetakaren enn det som følgjer av husleigelova.

Forbrukarrådet tilrår at kontrakten blir fylt ut av partane i fellesskap.

NB! Husk å laste ned kontrakten til eigen pc før utfylling

Forbrukarrådet sin husleigekontrakt

Etter utfylling skrives kontrakten ut i aktuell mengd kopiar og blir signert av begge/alle partar. Forbrukarrådet oppmodar partane til å lese gjennom heile avtalen før avtalen blir underskriven.

Alternativt kan du skrive ut kontrakten og fylle han ut på papir.