Kontrakt

Husleigekontrakt

Nynorsk

Me tilrår alle å skriva kontrakt ved leie av bustad, og det skal skrivast leigekontrakt viss ein av partane krev det.

Denne leigekontrakten regulerer saman med husleigelova rettane til leigaren og utleigaren og pliktar i leigeforholdet. Det kan ikkje avtalast eller blir gjeldande vilkår gjorde som er mindre gunstige for leigetakaren enn det som følgjer av husleigelova.

Last ned kontrakten som PDF

Last ned kontrakten som PDF her

Husk å lagre kontrakten på eigen pc før utskrift og utfylling med penn.

Signer kontrakten digitalt

Viss du ønskjer å signera kontrakten digitalt, kan dette gjerast med Postens e-signering. Tenesta gir begge partar høve til å signera kontrakten digitalt, sjå status undervegs og lasta ned kopi av kontrakten etter signering. Det er ikkje mogleg å gjera endringar i kontrakten etter at han er send til signering.

Les meir om kva du bør tenkja når du leiger eller leiger ut bustad på forbrukerrådet.no

Husleigekontrakt på andre skriftspråk