Er det ein feil eller mangel med det du har kjøpt? Her finn du informasjon om korleis du går fram for å klage.
1

Klage til seljar

Klage til seljar
2

Klag til banken

Klag til banken
3

Klag til klageorgan

Klag til klageorgan
1

Klage til seljar

Sjekk om du har grunnlag for å klage

Kven er ansvarleg for feilen?

Dersom årsaka til feilen følgde med kjøpet, kan du reklamere. Er det ein fabrikasjonsfeil, eller du ikkje har fått det du har betalt for, må seljaren ordne opp.

Dersom du kjende til feilen, eller om den skuldast noko du har gjort, eller eit uhell, må du ta rekninga sjølv. Du kan eventuelt sjekke om du har ei forsikring du kan nytte.

Les meir om du har grunn til å klage

Korleis klagar eg til seljar?

Gjer det skriftleg

Klag skriftleg og send med kvittering, eller garantiprov saman med eventuell annan dokumentasjon. Då reduserer du misforståingane, og du kan seinare prove at du klaga tidsnok. Set ein svarfrist, og bruk gjerne eit av Forbrukarrådet sine klagebrev.

Klagebrev til seljar

Seljaren si plikt!

Må ta imot klaga

Du har krav på at seljaren vurderer klaga di, og vi tilrår at du forheld deg til han. Du har òg moglegheit til å sende klaga til for eksempel importør eller produsent, men det er fritt val for deg.

Betaling for undersøking

Seljaren må kanskje gjere undersøkingar for å svare på klaga di. Dersom det viser seg at du sjølv har ansvaret for feilen, kan han ta betalt for det, men berre dersom de avtalte det på førehand. Har seljaren ansvaret, skal du uansett ikkje betale.

Kva når eg har handla utanlands?

EU og Island

Dersom du vil klage på noko du har kjøpt av ein næringsdrivande i EU-landa eller på Island, kan du få hjelp av Forbruker Europa.

Andre land

Elles i verda er det store variasjonar når det gjeld klagealternativ. Søk på nettet etter kva som gjeld i det landet du har handla i.

Kva har eg rett til når seljaren reparerer?

Låneprodukt

Nokre ting er vanskelege å unnvere. Då har du krav på å få låne ei erstatning av butikken dersom det ikkje blir urimeleg dyrt for butikken målt opp mot kva nytte du har av det. Tingen treng ikkje å vere lik din, men skal kunne brukast på omtrent same måte. Du kan be om det frå fyrste dag, og har krav på det dersom det er klart at reparasjonen tek meir enn ei veke.

Dersom du ikkje får låne for eksempel ein mobil, trass i at du har krav på det, kan du ha krav på å heve kjøpet. Det vil seie at du leverer inn det du har kjøpt, og får tilbake pengane.

2

Klag til banken

Slik klager du til banken

Klag til banken

Ved kjøp med kort har du ein ekstra tryggleik gjennom kortreklamasjon dersom seljar ikkje ordnar opp. Kortreklamasjon gjeld ved kjøp av varer og tenester, og omfattar både feil og manglar, forseinkingar, avlysingar og kansellering, og dessutan svindel. Bankane bruker ofte ulike omgrep om kortreklamasjon; som reklamasjon, erstatning, tilbakeføring, eller refusjon.

Både Visa og MasterCard har tilsvarande rettar i avtalane sine for kredit- og debetkort, men vêr obs på at for debetkort er prosessen fram mot refusjon meir komplisert og klagefristen er ofte kortare.

Slik går du fram

  • Klag skriftleg til seljar. Gi seljar ein frist for å komme med eit svar på klaga di, til dømes 7 dagar.
  • Kontakt banken raskt for å få pengane tilbake viss du ikkje får svar frå sel innanfor oppgitt frist, eller viss saka ikkje løyser seg.
  • Vis til rettane dine for kortreklamasjon når du er i kontakt med banken.
3

Klag til klageorgan

Klage til Forbrukertilsynet, klagenemnd eller Forbrukarklageutvalet

Ta saka til Forbrukertilsynet

Forbrukertilsynet kan mekle når du har kjøpt ein ting eller teneste av ein næringsdrivande, og også når du har kjøpt ein ting av ein privatperson. Næringsdrivande kan og ta saka inn til mekling.

Du må rekne med mellom 12-16 veker frå du har sendt inn klaga til vi kan starte meklinga.

Send sak til mekling

Klage til klagenemnd

Det er også oppretta fleire klagenemnder. Dersom saka fell inn under ein av desse, må du ta saka inn for den nemnda.

Bank Bustad (nybygg) Breiband Eigedomsmeklar Forsikring Inkasso Parkering Reise Straum Takstmann Telefoni TV-tenester

Følg eventuelt framgangsmåten den skildrar. Seljaren er ikkje bunden til å følgje vedtaket, men gjer som regel det. I motsett fall kan det gi negativ merksemd, og vedtaket kan dessutan blir brukte i ein eventuell rettsleg prosess.

Saker som ikkje blir behandla av Forbrukertilsynet eller klagenemnd

  • Klager på helsetenester gitt av helsepersonell skal rettast til Fylkesmannen.
  • Dersom du vil klage på vidaregåande og høgare utdanning, skal klaga sendast til utdanningsinstitusjonen.
  • Når du vil klage på ein bustad, og seljar har eigarskifteforsikring, klagar du til forsikringsselskapet. Dersom de ikkje blir einige, kan du klage til Finansklagenemnda. Dersom seljaren ikkje har eigarskifteforsikring, og de ikkje blir einige på eiga hand, må du ta saka til domstolen, der forliksrådet er fyrste instans.
  • Forbrukarrådet tek ikkje klagesaker på slikt som fengsel, rettsstell, og grunnleggjande velferdsoppgåver som helse, omsorg og utdanning.

Det er gratis å få behandla klaga

Det kostar ikkje noko å få saka behandla hos Forbrukarrådet. Det er gratis også hos dei fleste nemndene, men enkelte kan ta eit lite gebyr. Vår erfaring er at saka enklast løyser seg ved mekling utan at innblanding av advokat eller anna juridisk hjelp. Dersom du likevel ønskjer å betale for juridisk hjelp, må du dekkje dette sjølv, utan omsyn til utfall. Ver merksam på at kostnaden ved å nytte advokat ofte blir høgare enn det du krev i sjølve saka.

Klage på varer og tenester kjøpt i utlandet

EU/EØS

Dersom du vil klage på noko du har kjøpt av ein næringsdrivande i EU-landa eller på Island, kan du få hjelp av Forbruker Europa.

Andre land

Elles i verda er det store variasjonar når det gjeld klagealternativ. Søk på nettet etter kva som gjeld i det landet du har handla i.

Kva gjer du dersom det ikkje ordnar seg med mekling i Forbrukertilsynet?

Kva må til for at saka kan gå til Forbrukarklageutvalet?

Saka din må fyrst ha vore til mekling i Forbrukertilsynet. Vidare må klaga gjelde anten ein profesjonell handverkar, ein ting, eller at du ønskjer å nytte deg av angreretten.

Treng du hjelp til å ta saka vidare?

Vi sender saka til Forbrukarklageutvalet (FKU) for deg og kan hjelpe deg å fylle ut skjemaet for det, om du vil.

Kva betyr eit vedtak i FKU?

Eit vedtak i FKU er bindande, og eit rettskraftig krav kan drivast inn av namsmannen. Det betyr at du har større moglegheit til å få for eksempel pengane nokon skulder deg.

Rettsleg prosess

Saka inn for forliksrådet

Prosessane i Forbrukertilsynet og klagenemndene skal halde konflikt- og ressursbruk på lågast mogelege nivå. Det er likevel mogeleg å ta saka til retten med forliksrådet som fyrste instans. Ver merksam på at du då kan få rekninga for sakskostnadene. Har saka vore til behandling i FKU, må den gå rett til tingretten, og du må då vurdere om det er verdt kostnadene.