Tips og råd til deg som skal flytte hjemmefra

Det kan fort bli mye å tenke på når du skal flytte hjemmefra for første gang. Her er Forbrukerrådets beste tips for å gjøre prosessen så enkel og god som mulig.

Leie bolig

De fleste som flytter hjemmefra for første gang skal inn på leiemarkedet for bolig. Forbrukerrådet anbefaler deg at du skaffer deg oversikt over ulike leieformer og leiepriser på stedet du skal flytte til. Det gjør du gjerne ved å søke på leieboliger på Finn.no eller på nettsteder som Hybel.no. Skal du studere kan du søke om en rimelig studentbolig.

Skal du studere? Søk studentbolig!

Dersom du skal flytte for å studere kan du søke om å få en rimelig studentbolig i området. Studentboligene forvaltes av Studentsamskipnadene, som du finner i alle de ulike studiebyene i Norge. På lenken under finner du en oversikt over de ulike samskipnadene. Der vil du få informasjon om boligtilbudet og om søknadsprosess. De ulike universitetene og høgskolene i landet har også ofte egen informasjon om studentboliger på sine hjemmesider.

Når du har funnet en bolig er det aller viktigste å skrive en tydelig og god kontrakt med huseier. Du kan gjerne bruke Forbrukerrådets husleiekontrakt som du finner her:

Flytter du inn i kollektiv? Da bør du sørge for at alle skriver under kontrakten. Hvis det bare står ett navn på kontrakten, vil denne være ansvarlig alene. Derfor bør hver og en i kollektivet skrive under kontrakten med huseieren. Men de som skriver under er solidarisk ansvarlige, det vil si at huseieren kan velge hvem han vil fremme krav mot hvis noen f.eks. ikke betaler husleia. Dersom hver enkelt kun skal være ansvarlig for sin del, må dette komme tydelig fram i kontrakten. Alternativet til én felles kontrakt er at hver enkelt leietaker i kollektivet inngår sin individuelle avtale med utleier. 

Hva skal stå i en kontrakt?

En leiekontrakt bør alltid inneholde:

  • husleiens størrelse
  • om det skal betales inn depositum
  • eventuell tilleggsbetaling for strøm og vann
  • hvilke rom leieforholdet omfatter
  • oppsigelsesfrist

Skal du betale et depositum for leieperioden er det klare regler for det. Depositumet skal settes på en særskilt bankkonto i leietakers navn. Verken du eller utleier skal kunne ta ut penger fra kontoen på egen hånd.

Vær oppmerksom på at avtale om depositum må inngås samtidig med inngåelsen av selve leieavtalen. Utleier kan ikke etter at leieavtalen er inngått, forlange at du betaler inn depositum.

Regler for husleie

Hva skal inngå i husleien?

Kun ett beløp

Som leietaker trenger du bare å forholde deg til ett beløp. Utleier kan ikke i tillegg ta betalt for eiendomsskatt, renovasjon, feiing, kabel-TV, forsikring, utlevering av nøkler og lignende.

Vedlikehold er inkludert i leien

Utleier kan heller ikke kreve betalt for utgifter til vedlikehold, reparasjoner og utskifting. Kostnader til opprettelse av depositumskonto skal også dekkes av utleier.

To unntak - dette kan utleier kreve ekstra for:

Hvis det er avtalt i kontrakten, kan huseier kreve betaling for:

  • elektrisitet og brensel/oppvarming
  • vann og avløp når det kan betales etter målt forbruk. Er det ikke installert noen vannmåler, kan ikke huseier ta betalt for vann og avløp

Utleier kan ikke komme med krav om betaling for elektrisitet, brensel og vann etter at leieavtalen er inngått, hvis ikke dette framgår av avtalen.

Leier kan kreve at utleier årlig legger fram regnskap som viser størrelsen på kostnadene og fordelingen av kostnadene på eiendommens husrom.

Kan huseier endre husleien?

Når husleien er satt og avtalen inngått, kan ikke utleier øke husleien som de ønsker. I et løpende leieforhold er det kun to lovlige måter å øke husleien på:

1. Indeksregulering av husleien

Utleier kan kun kreve husleieøkning i samsvar med konsumprisindeksen en gang i året. Dersom de gjør dette skal de gi minst én måneds skriftlig varsel.

Konsumprisindeksen settes av Statistisk sentralbyrå og viser prisutviklingen på varer og tjenester.

Beregn lovlig husleieøkning selv hos Statistisk sentralbyrå.

Hvis utleier ønsker å øke husleien kan dette først gjøres ett år etter at avtalen er inngått. Tilsvarende kan leier kreve at husleien settes ned tilsvarende ved nedgang i konsumprisindeksen. Renteøkninger gir ikke utleier rett til å justere husleien utover det konsumprisindeksen tilsier.

2. Tilpasning til gjengs leie

Har leieforholdet vart i minst 2 1/2 år, kan utleier kreve at leien blir tilpasset gjengs leie. Samtidig kan endringen i husleien tidligst skje seks måneder etter at utleier har sendt skriftlig krav. Leieren må altså ha bodd i boligen i minst tre år før husleien tilpasses gjengs leie. Skulle gjengs leie være lavere enn husleien leieren betaler, kan du på samme vilkår kreve husleien satt ned til gjengs leie.

Gjengs leie regnes ut ved å sammenlikne liknende husrom og avtalevilkår. Du skal altså sammenlikne både med boliger av lik størrelse, beliggenhet og standard, i tillegg til avtalevilkår, slik som oppsigelsestid.

Det er svært vanskelig å finne tilstrekkelig datamateriale for dette, så fastsettelsen blir fort skjønnsmessig. Du kan finne noe datagrunnlag hos Statistisk sentralbyrå. For Oslo har Boligbygg KF utarbeidet et eget statistikkgrunnlag.

Utbetaling av depositum, ansvar for vedlikehold eller oppsigelse

Det er klare og tydelige regler for hvordan depositum skal utbetales, hvem som har ansvar for å vedlikeholde hva i et leieforhold, samt hva som skal skje når kontrakten avsluttes eller sies opp. Du finner en god oversikt over alle disse rettighetene dine ved å følge lenken under:

Strøm

Hvis du leier en bolig hvor du selv må betale for strømmen, bør du sørge for at du får det billigste og beste strømabonnementet. Forbrukerrådet har en sjekkliste du kan følge her:

Forbrukerrådet har også laget en samleside for spørsmål og svar knyttet til strøm. Her får du svar på hva du har krav på hvis strømmen går, hvordan du kan løse situasjonen dersom strømmen stenges, og hva du skal gjøre hvis du er misfornøyd med strømselskapet ditt. Her finner du også en praktisk ordliste som forklarer en del av de begrepene du ofte finner på strømregningen eller i strømavtalen din.

Internett og mobilabonnement

Hvis leiekontrakten din sier at du selv må stå for bredbåndsabonnementet ditt, bør du gjøre en sjekk for å finne avtalen som er best for deg. På denne siden finner du all informasjon om ulike avtaler, angrerett og rettigheter du har som bredbåndskunde:

Mange som flytter hjemmefra for første gang må også begynne å betale mobilabonnementet sitt selv. Da kan det være lurt å sjekke at du har en mobilavtale som passer den nye livsstilen utenfor hjemmet på best mulig vis. Forbrukerrådet har samlet info om hvordan du går frem for å finne riktig abonnement, hva du kan klage på og hvordan du bytter mobiloperatør her:

Regninger, økonomi og banktjenester

For mange er det først når man flytter hjemmefra at regninger blir noe man må forholde seg til. Hvis du ikke betaler regningene kan det blir svært dyrt på sikt, og du kan få høye inkassokrav. Sliter du med å få endene til å møtes, kan du finne råd på denne siden:

Banktjenester og sparing er kanskje ting man ikke har måtte ordne med tidligere. På denne siden finner du tips til hva du bør tenke på hvis skal begynne med sparing eller hvis du vurderer å ta opp lån. I tillegg vil du også finne råd om hvordan du går fram hvis du er misfornøyd med banken din: